1. Bendrosios

1. Kenga.lt internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą perkant prekes internetu, adresu www.kenga.lt
2. Kenga.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms uždėdamas varnelę ties tekstu "Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
4. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. Privatumo politika

1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš Kenga.lt Parduotuvės, turi užsiregistruoti kenga.lt internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. Registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti informacinius pranešimus, jam sudaromi galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais, o parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
3. Klientas, užsiregistruodamas kenga.lt Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Kenga Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

3. Užsakymo pateikimo tvarka

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.
3. Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų pristatymo būdų (plačiau – 7 Taisyklių skyriuje).
4. Toliau klientas pasirenka vieną iš prekės apmokėjimo būdų (plačiau -5 Taisyklių skyriuje)
5. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
6. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas apdorojimui. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas jį Pateikia. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai yra gaunamas patvirtinimas iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes, jei pasirinktas mokėjimas pavedimu, ir iš karto jei pasirinktas mokėjimas grynais.
7. Klientui pateikus užsakymą, sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
8. Parduotuvė, gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą, Klientui išsiunčiama pranešimą nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir Pardavėjo vykdymo pradžios momentu.
8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

4. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
2. Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Litais.
5. Kenga.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu 869999745, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar Gamintojo kaltės. Pardavėjui per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
6. Kengos įsiparigojimai:
6.1. Kenga įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
6.2. Kenga įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį, bet neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.
6.3. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Pardavėjas įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
6.4. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

5. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete darydamas vietinį pavedimą, PayPal sistema, Mokėjimai.lt, Banko kortele, jei pasirenka prekės pristatymą į vieną iš siuntų terminalų arba mokėdamas grynais (kurjeriui, pristačius prekę ar atsiimant pas gamintoją).
2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik gavus apmokėjimą už prekes.
3. Jeigu klientas pasirinko apmokėjimą už prekes grynais, kurjeriui pristačius prekę, užsakytos prekės klientui išsiunčiamos tik po to, kai su klientu susisiekiama ir įsitikinama, kad užsakymas yra tikras ir prekės pristatymo adresai yra teisingi.

6. Prekių grąžinimas

1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento. Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.
3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
a) nebuvo naudojamos;
b) nebuvo sugadintos;
c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
d) neprarado prekinės išvaizdos.
Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, ji turi būti švari ir išlyginta, galite prekę grąžinti registruota siunta arba atvežti patys.
4. Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu Klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės:
a) parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
b) kūdikių drabužėliai;
c) siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
d) liemenėlės, korsetai ir panašūs dirbiniai.
e) spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai
f) pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai
g) žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis
5. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui parašius laiską su pretenzija, kurioje turi būti nurodoma, užsakymo numeris, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.
6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą banko sąskaitą arba grynais pinigais.
7. Tais atvejais, kai Parduotuvė neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
8. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. Numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo pasirašymo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.
9. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

7. Prekių pristatymas

1.Visoje Lietuvos teritorijoje prekių pristatymas į namus kainuoja 15  Lt siuntai, jei pasirinkote prekių pristatymą per Pasiuntinių paštą. Galite rinktis prekių pristatymą į pašto terminalą, siuntimo kainą matysite pasirinkdami pristatymo būdą. Šiuo metu yra galimybė prekes LPexpress siuntų terminaluose, kaina 8 Lt.  Jei gyvenate Vilniaus mieste, galite pasirinkti prekių pristatymą su konsultacija. Tokiu atveju pristatymas kainuos 30 Lt, o nešioklę pristatys nešiojimo mokytoja ir išmokys ja naudotis. Prekes pristatys jūsų nurodytu adresu, iškilus nesklandumams, kurjeris paskambins jums telefonu. Jei pasirinkote kartu ir konsultaciją, prekę pristatys nešioklių mokytoja.
2 Pirkdami mūsų parduotuvėje, prekes gausite per 1-3 darbo dienas. Jei tokios prekės šiuo metu neturime, pristatymo laikas bus nurodytas prie prekės.
3. Jei jūs pasirinkote pasiimti prekes pas gamintoją, adresas: Mileišiškių sodų 1-oji 37, Vilnius
Prieš atvažiuodami, paskambinkite telefonu +37069999745.
4. Tikslią vietą galite pasižiūrėti interneto svetainėje žemėlapyje adresu www.maps.lt/?kenga. taip pat galime sutarti Jums patogią kitą vietą, senamiestyje, Antakalnyje, Žirmūnuose ar Olandų g.  rajone.
Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
5. Kai dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių kurjeris neturėjus galimybių pristatyti prekes, jis papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Kitu atveju, Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Pardavėjui, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
6.  Klientas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Kenga.lt.

8. Komentarų talpinimas

1. Visas komentarų talpinimo Svečių knygoje ir Prekių komentaruose taisykles  nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja Kenga.lt. Bet koks komentaro talpinimas elektroninėje parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.
2. Parduotuvė visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek LR teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles, savo nuožiūra šalinti bet kokius Svečių knygoje ir Prekių komentaruose patalpintus komentarus.
3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą Kenga.lt elektroninėje parduotuvėje, patvirtina, jog toks jos komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

9. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai turi būti teikiami elektroniniu paštu kenga@kenga.lt arba telefonu Nr. 869999745.
2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Kenga.lt vyksta valstybine kalba.
3. Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 7 dienas jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos Klientui.
4. Tokią savo galimybę Klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).
5. Kenga.lt, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyti padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.